گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/حمل و نقل/

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

دریافت وام از بانک شهر جهت راه اندازی فاز 3 خط 1 قطار شهری اصفهان به تصویب رسید

ساماندهی پارک حاشیه ای در برخی معابر پرترافیک شهری به تصویب رسید

تفریغ بودجه سال 94 سازمان قطار شهری اصفهان و حومه به تصویب رسید

آقای مهندس نوراله صلواتی به عنوان عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات تجدید انتخاب شدند.

آقای مهندس فتح اله معین به عنوان عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات تجدید انتخاب شدند.

آقای دکتر غلامرضا شیران به عنوان رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات تجدید انتخاب شدند.

آقای علیرضا نصراصفهانی به عنوان نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات تجدید انتخاب شدند.

آقای دکتر سیداحمدعلی عاملی به عنوان منشی و مخبر کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات تجدید انتخاب شدند.

آقای مهندس عباس حاج رسولیها به عنوان عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات تجدید انتخاب شدند.

آقای مهندس ابوالفضل قربانی به عنوان عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات تجدید انتخاب شدند.