گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/اداری - تشکیلاتی/

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:28 / 96 / 1061

دریافت بهای خدمات هزینه صدور پروانه فعالیت و اشتغال رانندگان شهری با قید یک فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1060

کمک و مساعدت به موسسه فرهنگی مذهبی امام خمینی (ره) و مصلی اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1063

طرح پیشنهادی شش نفر از اعضا - ارائه لایحه ای تحت عنوان بسته های تشویقی و اولویت دهی به کارگاههای تولید در راستای مشاغل شهری منطقه 11 به ویژه مبل سازان و کارگاههای تولیدی رهنان به تصویب رسید.

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1073

تفریغ بودجه سال 1395 سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان به تصویب رسید.

شماره مصوبه:28 / 96 / 1062

تنظیمی توسط منطقه 8 با آقای محمد شفیعی در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1058

تنظیمی توسط منطقه 10 با آقای رسول پورجوهری به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1059

اهداء عوارض ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی موسسه خیریه مژده کوثر سپاهان جهت احداث بیمارستان و پژوهشکده تخصصی پیوند اعضا به تصویب رسید.

شماره مصوبه:28 / 96 / 1072

تفریغ بودجه سال 1395 سازمان فرهنگی تفریحی به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1064

مساعدت به موسسه ثقلین به تصویب رسید.