گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

نطق فتح الله معین در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 13 اسفند 1396

نطق اصغر برشان در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 13 اسفند 1396

تذکر شیرین طغیانی در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 13 اسفند 1396

تذکر پورمحمد شریعتی نیا در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 13 اسفند 1396

تذکر امیراحمد زندآور در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 13 اسفند 1396

تذکر عباسعلی جوادی در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 13 اسفند 1396

نطق نصیر ملت در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 13 اسفند 1396

نطق کوروش محمدی در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 13 اسفند 1396

نطق فتح الله معین در بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 6 اسفند 1396

نطق مهدی مزروعی در بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 6 اسفند 1396

نطق کوروش خسروی در بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 6 اسفند 1396

تذکر علیرضا نصراصفهانی در بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 6 اسفند 1396

تذکر نصیر ملت در بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 6 اسفند 1396

تذکر مهدی مقدری در بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 6 اسفند 1396

تذکر فریده روشن در بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 6 اسفند 1396

نطق فتح الله معین در بیست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 30 بهمن 1396

نطق فریده روشن در بیست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 30 بهمن 1396

نطق پورمحمد شریعتی نیا در بیست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 30 بهمن 1396

تذکر امیراحمد زندآور در بیست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 30 بهمن 1396

تذکر شیرین طغیانی در بیست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 30 بهمن 1396