گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر امیر احمد زندآور در یکصد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

کمتر از یک دقیقه پیش

نطق فریده روشن در یکصد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

4 دقیقه پیش

نطق علیرضا نصر اصفهانی در یکصد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

7 دقیقه پیش

تذکر رضا امینی در یکصد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 9 آذر 1398

تذکر فریده روشن در یکصد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 9 آذر 1398

تذکر عباسعلی جوادی در یکصد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 9 آذر 1398

نطق کوروش خسروی در یکصد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 9 آذر 1398

نطق فتح الله معین در یکصد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 9 آذر 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در یکصد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 9 آذر 1398

نطق امیر احمد زندآور در یکصد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 2 آذر 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در یکصد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 2 آذر 1398

تذکر فتح الله معین در یکصد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 آبان 1398

تذکر مهدی مزروعی در یکصد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 آبان 1398

تذکر کوروش محمدی یکصد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 آبان 1398

نطق شیرین طغیانی یکصد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 آبان 1398

نطق امیر احمد زندآور یکصد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 آبان 1398

نطق پور محمد شریعتی نیا یکصد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 آبان 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی یکصد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 آبان 1398

مصاحبه پور محمد شریعتی نیا نایب رئیس شورای اسلامی شهر در برنامه اینجا اصفهان

دوشنبه، 29 مهر 1398

تذکر شیرین طغیانی در نود و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 29 مهر 1398