گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

نطق فتح الله معین در نوزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 17 دی 1396

نطق امیراحمد زندآور در نوزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 17 دی 1396

نطق علیرضا نصراصفهانی در نوزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 17 دی 1396

تذکر مهدی مقدری در نوزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 17 دی 1396

تذکر کوروش خسروی در نوزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 17 دی 1396

نطق فتح الله معین در هجدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 10 دی 1396

تذکر امیراحمد زندآور در هجدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 10 دی 1396

نطق نصیر ملت در هجدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 10 دی 1396

تذکر عباسعلی جوادی در هجدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 10 دی 1396

نطق امیراحمد زندآور در هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 3 دی 1396

تذکر فریده روشن در هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 3 دی 1396

تذکرعلیرضا نصراصفهانی در هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 3 دی 1396

نطق علیرضا نصراصفهانی در هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 3 دی 1396

تذکر کوروش محمدی در هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 3 دی 1396

تذکر نصیر ملت در هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 3 دی 1396

نطق کوروش خسروی در هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 3 دی 1396

نطق عباسعلی جوادی در هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 3 دی 1396

نطق فتح الله معین در شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 27 آذر 1396

تذکر شیرین طغیانی در شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 27 آذر 1396

نطق پورمحمد شریعتی نیا در شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 27 آذر 1396