گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

نطق علیرضا نصر اصفهانی در هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 19 مرداد 1398

نطق فتح الله معین در هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 19 مرداد 1398

تذکر کوروش محمدی در هشتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 19 مرداد 1398

تذکر مهدی مزروعی در هشتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 19 مرداد 1398

نطق امیر احمد زندآور در هشتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 19 مرداد 1398

نطق فتح الله معین در هشتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 19 مرداد 1398

تذکر فریده روشن در هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 7 مرداد 1398

تذکر کوروش خسروی در هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 7 مرداد 1398

نطق امیر احمد زندآور در هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 7 مرداد 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 7 مرداد 1398

نطق فتح الله معین در هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 7 مرداد 1398

تذکر کوروش محمدی در هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 2 مرداد 1398

نطق فریده روشن در هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 2 مرداد 1398

نطق پور محمد شریعتی نیا در هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 2 مرداد 1398

نطق فتح الله معین در هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 2 مرداد 1398

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 تير 1398

تذکر فریده روشن در هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 تير 1398

نطق کوروش محمدی در هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 تير 1398

نطق فتح الله معین در هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 تير 1398

تذکر فریده روشن در هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 22 تير 1398