گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

نطق پور محمد شریعتی نیادر یکصد و هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 26 اسفند 1398

نطق پور محمد شریعتی نیادر یکصد و شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 21 اسفند 1398

تذکر نصیر ملت در یکصد و پانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 12 اسفند 1398

تذکر کوروش محمدی در یکصد و پانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 12 اسفند 1398

تذکر امیر احمد زندآور در یکصد و پانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 12 اسفند 1398

نطق رضا امینی در یکصد و پانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 12 اسفند 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در یکصد و پانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 12 اسفند 1398

تذکر امیر احمد زندآور در یکصد و چهاردهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 5 اسفند 1398

تذکر کوروش محمدی در یکصد و چهاردهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 5 اسفند 1398

تذکرمهدی مزروعی در یکصد و چهاردهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 5 اسفند 1398

نطق مهدی مزروعی در یکصد و چهاردهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 5 اسفند 1398

نطق عباسعلی جوادی در یکصد و چهاردهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 5 اسفند 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در یکصد و چهاردهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 5 اسفند 1398

تذکر شیرین طغیانی در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 28 بهمن 1398

تذکر نصیر ملت در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 28 بهمن 1398

تذکر رضا امینی در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 28 بهمن 1398

تذکر پور محمد شریعتی نیا در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 28 بهمن 1398

نطق کوروش محمدی در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 28 بهمن 1398

نطق فریده روشن در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 28 بهمن 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 28 بهمن 1398