گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر فریده روشن در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 خرداد 1398

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 خرداد 1398

تذکر کوروش محمدی در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 خرداد 1398

تذکر کوروش خسروی در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 خرداد 1398

نطق فتح الله معین در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 خرداد 1398

نطق کوروش خسروی در هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 18 خرداد 1398

تذکر امیر احمد زندآور در هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 18 خرداد 1398

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 18 خرداد 1398

تذکر کوروش محمدی در هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 18 خرداد 1398

نطق فریده روشن در هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 18 خرداد 1398

نطق فتح الله معین در هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 18 خرداد 1398

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 8 خرداد 1398

نطق شیرین طغیانی در هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 8 خرداد 1398

نطق کوروش محمدی در هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 8 خرداد 1398

نطق فتح الله معین در هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 8 خرداد 1398

تذکر امیر احمد زندآور در هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 1 خرداد 1398

تذکر کوروش خسروی در هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 1 خرداد 1398

نطق مهدی مزروعی در هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 1 خرداد 1398

نطق کوروش محمدی در هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 1 خرداد 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 1 خرداد 1398