گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

نطق فتح الله معین در سی وششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 20 خرداد 1397

تذکر علیرضا نصراصفهانی در سی و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 20 خرداد 1397

نطق کوروش خسروی در سی و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 20 خرداد 1397

نطق فتح الله معین در سی پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 9 خرداد 1397

تذکر کوروش خسروی در سی پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 9 خرداد 1397

تذکر نصیر ملت در سی پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 9 خرداد 1397

نطق مهدی مقدری در سی پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 9 خرداد 1397

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در سی پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 9 خرداد 1397

نطق فریده روشن در سی پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 9 خرداد 1397

نطق پورمحمد شریعتی نیا در سی پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 9 خرداد 1397

تذکر شیرین طغیانی در سی پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 9 خرداد 1397

نطق فتح الله معین در سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 7 خرداد 1397

نطق امیراحمد زندآور در سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 7 خرداد 1397

نطق شیرین طغیانی در سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 7 خرداد 1397

تذکر فریده روشن در سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 7 خرداد 1397

نطق علیرضا نصر اصفهانی در سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 7 خرداد 1397

تذکر کوروش محمدی در سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 7 خرداد 1397

تذکر مهدی مزروعی در سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 7 خرداد 1397

تذکر اصغر برشان در سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 7 خرداد 1397

تذکر امیراحمد زندآور در سی و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 25 ارديبهشت 1397