گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیسیون ها/کمیسیون نظارت، پایش و پیگیری مصوبات/
معرفی کمیسیون:
رئیس کمیسیون: آقای فتح اله معین
نائب رئیس کمیسیون: خانم شیرین طغیانی
منشي و مخبر کمیسیون: آقای کوروش خسروی
دبیر کمیسیون :
شماره پیامک کمسیون:3000768701
اعضای کمیسیون: