گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیسیون ها/اخبار اختصاصی کمیسیون اموراقتصادی ،حقوقی و گردشگری/
معرفی کمیسیون:
رئیس کمیسیون : آقای نصیر ملت
نائب رئیس کمیسیون : آقای مهدی مزروعی
مخبر کمیسیون : آقای پورمحمد شریعتی نیا
دبیر کمیسیون : آقای قدرت امینی
شماره پیامک کمسیون:3000768702
اعضای کمیسیون: