گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیته ها/کمیته نظارتی شرق/
معرفی کمیته:
مناطق زیر مجموعه: ۴،۱۰،۱۵
دبیر کمیته : آقای قدسی
 
ردیف تاریخ برگذاری جلسه مناطق شرق ساعت
1 97/07/01 چهار 16
2 97/07/08 ده 16
3 97/07/15 پانزده 16
4 97/07/22 - -
5 97/07/29 بازديد(چهار) 16
6 97/08/06 چهار 16
7 97/08/13 ده 16
8 97/08/20 پانزده 16
9 97/08/27 - -
10 97/09/11 بازديد(ده) 16
11 97/09/18 چهار 16
12 97/09/25 ده 16
13 97/10/02 پانزده 16
14 97/10/09 - -
15 97/10/16 بازديد(پانزده) 16
16 97/10/23 چهار 16
17 97/10/30 ده 16
18 97/11/17 پانزده 16
19 97/11/14 - -
20 97/11/21 - -
21 97/11/28 چهار 16
22 97/12/05 ده 16
23 97/12/12 پانزده 16
24 97/12/19 - -
آقاي مهندس معین رئيس محترم شوراي اسلامي شهر به صورت سيار در كميته هاي چهارگانه حضور خواهند يافت
اعضای کمیته: