گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیته ها/کمیته نظارتی شمال/
معرفی کمیته:
مناطق زیر مجموعه:۷،8،۱۲،۱۴
دبیر کمیته : آقای شایان نژاد
 
ردیف تاریخ برگذاری جلسه مناطق شمال ساعت
1 97/07/01 هفت 16
2 97/07/08 هشت 16
3 97/07/15 دوازده 16
4 97/07/22 چهارده 16
5 97/07/29 بازديد(هفت) 16
6 97/08/06 هفت 16
7 97/08/13 هشت 16
8 97/08/20 دوازده 16
9 97/08/27 چهارده 16
10 97/09/11 بازديد(هشت) 16
11 97/09/18 هفت 16
12 97/09/25 هشت 16
13 97/10/02 دوازده 16
14 97/10/09 چهارده 16
15 97/10/16 بازديد(دوازده) 16
16 97/10/23 هفت 16
17 97/10/30 هشت 16
18 97/11/17 دوازده 16
19 97/11/14 چهارده 16
20 97/11/21 بازدید (چهارده) 16
21 97/11/28 هفت 16
22 97/12/05 هشت 16
23 97/12/12 دوازده 16
24 97/12/19 چهارده 16
آقاي مهندس معین رئيس محترم شوراي اسلامي شهر به صورت سيار در كميته هاي چهارگانه حضور خواهند يافت
اعضای کمیته: