گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیته ها/کمیته نظارتی شمال/
معرفی کمیته:
مناطق زیر مجموعه:۷،8،۱۲،۱۴
دبیر کمیته : آقای حامد بدیحی
 
ردیف تاریخ برگذاری جلسه مناطق شمال ساعت
1 98/07/07 چهارده 16
2 98/07/14 هفت 16
3 98/07/21 هشت 16
4 98/07/28 دوازده 16
5 98/08/12 بازديد(چهارده) 16
6 98/08/19 چهارده 16
7 98/08/26 هفت 16
8 98/09/03 هشت 16
9 98/09/10 دوازده 16
10 98/09/17 بازديد(هفت) 16
11 98/09/24 چهارده 16
12 98/10/01 هفت 16
13 98/10/08 هشت 16
14 98/10/15 دوازده 16
15 98/10/22 بازديد(هشت) 16
16 98/10/29 چهارده 16
17 98/11/06 هفت 16
18 98/11/13 هشت 16
19 98/11/20 دوازده 16
20 98/11/27 بازديد(دوازده) 16
21 98/12/04 چهارده 16
22 98/12/11 هفت 16
23 98/12/25 هشت 16
آقاي علیرضا نصراصفهانی رئيس محترم شوراي اسلامي شهر به صورت سيار در كميته هاي چهار گانه حضور خواهند يافت
اعضای کمیته: