گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیته ها/کمیته نظارتی غرب/
معرفی کمیته:
مناطق زیر مجموعه: ۲ ، ۹ ،۱۱، 13
دبیر کمیته : آقای مبلغ
 
ردیف تاریخ برگذاری جلسه مناطق غرب ساعت
1 97/07/01 دو 16
2 97/07/08 نه 16
3 97/07/15 یازده 16
4 97/07/22 سیزده 16
5 97/07/29 بازديد(دو) 16
6 97/08/06 دو 16
7 97/08/13 نه 16
8 97/08/20 یازده 16
9 97/08/27 سیزده 16
10 97/09/11 بازديد(نه) 16
11 97/09/18 دو 16
12 97/09/25 نه 16
13 97/10/02 یازده 16
14 97/10/09 سیزده 16
15 97/10/16 بازديد(یازده) 16
16 97/10/23 دو 16
17 97/10/30 نه 16
18 97/11/17 یازده 16
19 97/11/14 سیزده 16
20 97/11/21 بازدید (سیزده) 16
21 97/11/28 دو 16
22 97/12/05 نه 16
23 97/12/12 یازده 16
24 97/12/19 سیزده 16
آقاي مهندس معین رئيس محترم شوراي اسلامي شهر به صورت سيار در كميته هاي چهارگانه حضور خواهند يافت
اعضای کمیته: