گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیته ها/کمیته نظارتی جنوب/
معرفی کمیته:
مناطق زیر مجموعه: 1 ، 3 ، 5 ، 6
دبیر کمیته :آقای فخرینیان
 
ردیف تاریخ برگذاری جلسه مناطق جنوب ساعت
1 97/07/01 یک 16
2 97/07/08 سه 16
3 97/07/15 پنج 16
4 97/07/22 شش 16
5 97/07/29 بازديد(یک) 16
6 97/08/06 یک 16
7 97/08/13 سه 16
8 97/08/20 پنج 16
9 97/08/27 شش 16
10 97/09/11 بازديد(سه) 16
11 97/09/18 یک 16
12 97/09/25 سه 16
13 97/10/02 پنج 16
14 97/10/09 شش 16
15 97/10/16 بازديد(پنج) 16
16 97/10/23 یک 16
17 97/10/30 سه 16
18 97/11/17 پنج 16
19 97/11/14 شش 16
20 97/11/21 بازدید (شش) 16
21 97/11/28 یک 16
22 97/12/05 سه 16
23 97/12/12 پنج 16
24 97/12/19 شش 16
آقاي مهندس معین رئيس محترم شوراي اسلامي شهر به صورت سيار در كميته هاي چهارگانه حضور خواهند يافت
اعضای کمیته: