گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیته ها/کمیته نظارتی جنوب/
معرفی کمیته:
مناطق زیر مجموعه: 1 ، 3 ، 5 ، 6
دبیر کمیته : آقای بهزاد قدسی
 
ردیف تاریخ برگذاری جلسه مناطق جنوب ساعت
1 98/07/07 شش 16
2 98/07/14 یک 16
3 98/07/21 سه 16
4 98/07/28 پنج 16
5 98/08/12 بازديد(شش) 16
6 98/08/19 شش 16
7 98/08/26 یک 16
8 98/09/03 سه 16
9 98/09/10 پنج 16
10 98/09/17 بازديد(یک) 16
11 98/09/24 شش 16
12 98/10/01 یک 16
13 98/10/08 سه 16
14 98/10/15 پنج 16
15 98/10/22 بازديد(سه) 16
16 98/10/29 شش 16
17 98/11/06 یک 16
18 98/11/13 سه 16
19 98/11/20 پنج 16
20 98/11/27 بازديد(پنج) 16
21 98/12/04 شش 16
22 98/12/11 یک 16
23 98/12/25 سه 16
آقاي علیرضا نصراصفهانی رئيس محترم شوراي اسلامي شهر به صورت سيار در كميته هاي چهارگانه حضور خواهند يافت
اعضای کمیته: